Informacja "Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego" z dnia 2015-09-17 dotyczący GP.6733.15.2015.JD

Data wydania 2015-09-17
w sprawie GP.6733.15.2015.JD
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Bielsk Podlaski, dn. 17 września 2015 r.

Znak sprawy: GP.6733.15.2015.JD

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 t.j.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, na wniosek złożony w dniu 11.09.2015 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą przy ul. 3-go Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę sieci ciepłowniczej do węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 79 i ul. Ogrodowej 89 zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 2479, 5192/1, 5192/4, 2466/10 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

podpisał
z up. Burmistrza Miasta
Kazimierz PRUS
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 17.09.2015 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-09-17

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-09-17

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-09-17