Informacja "OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2015-09-07 dotyczący GP.6733.10.2015.PK

Data wydania 2015-09-07
w sprawie GP.6733.10.2015.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Bielsk Podlaski, dnia 07 września 2015 r.

nasz znak: GP.6733.10.2015.PK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, prowadzonym na wniosek z dnia 03.08.2015 r., złożony przez NEOX Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Andrzeja BANASZAK, który występuje w imieniu i na rzecz Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk - zostały skompletowane akta sprawy.

         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

- budowę i przebudowę dróg,

- budowę i przebudowę sieci wodociągowej,

- budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,

- budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowę i przebudowę sieci energetycznej,

- przebudowę sieci telekomunikacyjnej

zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewid:

- 3848/3                             – stanowiącej pas drogowy ul. Czwartaków,

- 4119                                – stanowiących pas drogowy ul. Tuwima,

- 4137/4, 4109, 1159/3, 4150, 1166/4, 4717/4, 4717/2, 4716, 4719, 1186/7, 1164/8, 4734, 1163/3, 4726  -  pas drogowy ul. Wasilewskiej,

- 4047, 4045, 4046            – stanowiącej pas drogowy ul. Andersa,

- 2550/7, 2856                   – stanowiącej pas drogowy ul. Dubicze,

- 2575/1, 3088/1, 3070, 3074, 2860, 2861/1 – stanowiącej pas drogowy ul. Cegielnianej,

- 3079/7, 3080/7                – stanowiącej pas drogowy ul. Wiśniowej,

- 2548, 5196/17, 3028, 3027/3, 3027/8, 2688/6 – stanowiącej pas drogowy ul. Jagiellońskiej,

- 551                                  – stanowiącej pas drogowy ul. Lotniczej,

- 4293/2, 4323/3, 4299      – stanowiącej pas drogowy ul. Prusa,

- 3060/8, 3060/12, 3065/4, 3065/7 – stanowiącej pas drogowy ul. Cegielnianej,

- 4305                                – stanowiącej pas drogowy ul. Długosza,

- 4335, 4333/3, 4334/7, 4322/1, 4323/4, 4324/1, 4350, 4337 – pas drogowy ul. Reymonta,

- 4376, 4391, 4382            – stanowiącej pas drogowy ul. Reja,

- 4444, 4423, 4400, 4440 – stanowiącej pas drogowy ul. Asnyka,

- 709, 710/5                       – stanowiącej pas drogowy ul. Żurawiej,

- 3653, 3652/89, 3652/63, 3652/51 – stanowiącej pas drogowy ul. Strzelniczej,

położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI,

- 171/2                               – stanowiącej pas drogowy ul. Strzelniczej,

- 738/1, 845                       – stanowiącej pas drogowy ul. 30 Lipca,

- 830, 770                          – stanowiącej pas drogowy ul. Pronina,

- 808, 220/3, 218/1, 215/1, 208/1, 202/1, 200/1, 199/1 – pas drogowy ul. Boh. Września,

- 90                                    – stanowiącej pas drogowy ul. Dworskiej,

- 89, 902                            – ul. Żabia,

położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY

oraz  na części działek oznaczonych nr ewid.:

- 4200/4                             – stanowiącej pas drogowy ul. Rejtana,

- 2113/8                             – stanowiącej pas drogowy ul. Wschodniej,

- 4090/1, 4144, 4143,        – stanowiącej pas drogowy ul. Konopnickiej,

- 4148, 1162/1, 1142/2, 4066, 4146/2, 4147/2 – stanowiącej pas drogowy ul. Sawickiej,

- 950/5, 4104                     – stanowiącej pas drogowy ul. Białostockiej,

- 1416/7                             – stanowiącej pas drogowy ul. Piłsudskiego,

-1107/2                              - stanowiącej pas drogowy ul. Kleeberga;

- 4053                                –stanowiącej pas drogowy ul. Gwardii Ludowej;

- 2842/1, 2750/1                – stanowiącej pas drogowy ul. Kazimierzowskiej;

- 2892, 3089                      – stanowiącej pas drogowy ul. Żytniej;

- 2549/2                             – stanowiącej pas drogowy ul. Widowskiej;

- 3091/1                             – stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej;

- 3293                                – stanowiącej pas drogowy ul. Zamkowej;

- 343                                  – stanowiącej pas drogowy ul. Jana Pawła II;

- 354/1, 354/2                    – stanowiącej pas drogowy ul. Wojska Polskiego;

- 829, 851, 840/5               – stanowiącej pas drogowy ul. Obozowej;

- 776                                  – stanowiącej pas drogowy ul. Małej,

- 2993/1, 2993/2                – stanowiącej pas drogowy ul. Kopernika;

- 4074                                – stanowiącej pas drogowy ul. Krasickiego;

- 597, 4417                        – stanowiącej pas drogowy ul. Dubiażyńskiej;

- 3651/17, 3651/20, 889/9 – stanowiącej pas drogowy ul. Studziwodzkiej

położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI,

- 138/3                               - stanowiącej pas drogowy ul. Studziwodzkiej

-  223                                 – stanowiącej pas drogowy ul. Dubiażyńskiej;

- 217/1, 728/1, 3699/2, 3700/2, 3701/2, 3702/2, 3702/1, 3701/1, 869, 831 – pas ul. Myśliwskiej;

- 678/1                               – stanowiącej pas drogowy ul. Orzeszkowej

- 886, 3650/2                     – stanowiącej pas drogowy ul. Koszarowej,

- 69                                    – stanowiącej pas drogowy ul. Wiejskiej,

- 332                                  – stanowiącej pas drogowy ul. Bagnistej,

- 170                                  – stanowiącej pas drogowy ul. Gajowej,

położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY.

 

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podpisał z upoważnienia

 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz  Prus

 

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu 08.09.2015 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-09-08

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-09-08

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-09-08