Informacja "OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI NR 9/2015 USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2015-09-07 dotyczący GP.6733.9.2015.PK

Data wydania 2015-09-07
w sprawie GP.6733.9.2015.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI NR 9/2015 USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bielsk Podlaski, 07 września  2015 r.

nasz znak: GP. 6733.9.2015.PK

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199  j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 9/2015 z dnia 07 września 2015 r. wydana na wniosek złożony w dniu 23.07.2015 r. przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowanego przez INFRAP Łukasz Klebus z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 10 lok. 13, 15-333 Białystok.

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej i urządzenia odwadniającego – rowu odpływowego oraz budowę nawierzchni na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 3021/3, 3021/4, 3021/8, 3027/19, 2327 położonych w obrębie:3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 08.09.2015 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-09-08

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-09-08

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-09-08