Informacja "OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2015-08-25 dotyczący GP.6733.8.2015.PK

Data wydania 2015-08-25
w sprawie GP.6733.8.2015.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bielsk Podlaski, 25 sierpnia  2015 r.

nasz znak: GP. 6733.8.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199  j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 8/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. wydana na wniosek złożony w dniu 23.07.2015 r. przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowanego przez INFRAP Łukasz Klebus z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 10 lok. 13, 15-333 Białystok.

                               Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę oświetlenia ulicznego i budowę nawierzchni w zaułku ul. Witosa na działkach oznaczonych 5099 i 5106 oraz przebudowę wodociągu i budowę nawierzchni w zaułku ul. Jaroszewicza oznaczonej nr ewid.: 4964 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI  w Bielsku Podlaskim.

                              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 26.08.2015 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-08-27

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-08-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-08-27