Informacja "OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2015-08-25 dotyczący GP.6733.9.2015.PK

Data wydania 2015-08-25
w sprawie GP.6733.9.2015.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bielsk Podlaski, dnia 25 sierpnia 2015 r.

nasz znak: GP.6733.9.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 23.07.2015 r. przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowanego przez INFRAP Łukasz Klebus z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 10 lok. 13, 15-333 Białystok - zostały skompletowane akta sprawy.

              Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej i urządzenia odwadniającego – rowu odpływowego oraz budowę nawierzchni na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 3021/3, 3021/4, 3021/8, 3027/19, 2327 położonych w obrębie:3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podpisał z upoważnienia
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz  Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 26.09.2015 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-08-27

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-08-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-08-27