Informacja "Obwieszczenie" z dnia 2015-06-02 dotyczący Gp.6720.1.2014 - wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu

Data wydania 2015-06-02
w sprawie Gp.6720.1.2014 - wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu
Tytuł Obwieszczenie

GP.6720.1.2014

Bielsk Podlaski, 2 czerwca 2015r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko

                          Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu w dniach od 1 lipca do 21 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski w godzinach od 7:30 do 15: 30- pokój 215.

Dokumenty te będą również udostępnione na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bielsk Podlaski http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami  odbędzie się w dniu 10 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski sala nr 302 o godz. 12:00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski na adres: Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2015 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@bielsk-podlaski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
/-/ Bożena Teresa Zwolińska
Z- CA BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrznnej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-06-03

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-06-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-06-03