Informacja "OBWIESZCZENIE" z dnia 2015-06-01 dotyczący GP.6733.5.2015.PK ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2015-06-01
w sprawie GP.6733.5.2015.PK ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł OBWIESZCZENIE

Bielsk Podlaski, 01 czerwca 2015 r.

nasz znak: GP.6733.5.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym  na wniosek złożony w dniu 08.05.2015 r. przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok z siedzibą przy ul. Elektrycznej 13, 15-950 Białystok w imieniu i na rzecz której występuje „TELAN” A i J Stankiewicz, T i W Waszkiewicz Spółka jawna z siedzibą przy ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok reprezentowana przez Pana Waldemara Waszkiewicz - zostały skompletowane akta sprawy.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę elektroenergetycznych linii napowietrzno-kablowych SN-15kV w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Dubiażyńskiej zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 355/8, 354/2 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 255, 223 położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY w Bielsku Podlaskim.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał:

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 02.06.2015 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-06-03

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-06-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-06-03