Informacja "Obwieszczenie" z dnia 2015-05-27 dotyczący Gp.6733.3.2015.PK - ustalenie lokalizacji celu publicznego

Data wydania 2015-05-27
w sprawie Gp.6733.3.2015.PK - ustalenie lokalizacji celu publicznego
Tytuł Obwieszczenie

Bielsk Podlaski, 27 maja 2015 r.

nasz znak: GP. 6733.3.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199  j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 4/2015 z dnia 27 maja 2015 r. wydana na wniosek złożony w dniu 07.04.2015 r. przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowana przez Pana Jerzego KORDZIUKIEWICZA.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii kablowej NN oraz kablowej linii oświetleniowej zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 1737/3, 1714, 1715, 5182, 3276, 5186/4, 5186/5, 5186/6, 3245/3, 3245/13, 3246/1, 3246/4, 3247/5, 3247/6, 4690/2, 3285, 3247/2 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Mickiewicza, Kolejowej i Białowieskiej  w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 28.05.2015 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-06-03

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-06-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-06-03