Data wydania 2015-05-06
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.19.2014

        Bielsk Podlaski, 6 maja 2015r.

Gk. 6220.19.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Spółdzielnię Mleczarską BIELMLEK ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 6.05.2015r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku proszkowni mleka (serwatki) w Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2015-05-07

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-05-07

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-05-07