Informacja "OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA" z dnia 2015-04-10 dotyczący GP.6733.3.2015.PK

Data wydania 2015-04-10
w sprawie GP.6733.3.2015.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bielsk Podlaski,  10 kwietnia 2015 r.

Znak sprawy: GP.6733.3.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 t.j.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym,  na wniosek złożony w dniu 07.04.2015 r. przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowana przez Pana Jerzego KORDZIUKIEWICZA.

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii kablowej NN zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 1737/3, 1714, 1715, 5182, 3276, 5186/4, 5186/5, 5186/6, 3245/3, 3245/13, 3246/1, 3246/4, 3247/5, 3247/6, 4690/2, 3285, 3247/2 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Mickiewicza, Kolejowej i Białowieskiej w Bielsku Podlaskim.

            Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

            Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

podpisał:

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 10.04.2015 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Ref. Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-04-10

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-04-10

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-04-10