Informacja "wydano decyzję nr 2/2015 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego" z dnia 2015-04-01 dotyczący GP.6733.1.2015.PK

Data wydania 2015-04-01
w sprawie GP.6733.1.2015.PK
Tytuł wydano decyzję nr 2/2015 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski, 01 kwietnia 2015 r.

nasz znak: GP. 6733.1.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199  j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 1/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. wydana na wniosek złożony w dniu 24.02.2015 r., przez PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A, reprezentowana przez Pana Leszka Otapowicz

                Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia 0,4 kV zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr geod.: 4695/17, 4695/26, 4695/25, 4695/19 położonych w obrębie: 3 Bielsk Podlaski przy ul. Poświętnej w Bielsku Podlaskim.

              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

                z up. Burmistrza Miasta
Kazimierz PRUS
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 01.04.2015 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-04-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-04-01

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-04-01