Data wydania 2015-03-24
w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.19.2014


                    Bielsk Podlaski, 24 marca 2015r.

Gk. 6220.19.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 30, 33 ust.1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm.)  informuje się o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku proszkowni mleka (serwatki) w Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielsku Podlaskim. Postępowanie wszczęto na wniosek Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski

    Dane o złożonym wniosku i raporcie oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i udostępnione na stronie internetowej tut. Urzędu.

    Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia będzie wydawał Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski. Przed wydaniem w/w decyzji właściwym organem do wydania uzgodnienia będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, a do wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim.

    Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Tak więc stosownie do art. 33 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 34 i 35 w/w ustawy informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 25.03.2015r. do 15.04.2015r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie tut. Urzędu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres um@bielsk-podlaski.pl. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

     Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój nr 107, w poniedziałki od godz. 8ºº do 16ºº, a w pozostałe dni od 7³º do 15³º z wyjątkiem dni wolnych od pracy. 


Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
    adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2015-03-25

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-03-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-03-25