Informacja "OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA" z dnia 2015-03-02 dotyczący GP.6733.1.2015.PK - budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia

Data wydania 2015-03-02
w sprawie GP.6733.1.2015.PK - budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia
Tytuł OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

            Bielsk Podlaski,  02 marca 2015 r.

Znak sprawy: GP.6733.1.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 t.j.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym,  na wniosek strony złożony w dniu 24.02.2015 r. przez Pana Leszka Otapowicz, który działa w imieniu i na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21 a, 20-340 Lublin.

                 Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę elektroenergetycznej linii kablowej wraz z ze złączem kablowym niskiego napięcia 0,4 kV zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 4695/17, 4695/26, 44695/25, 4695/19 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLAKSI przy ul. Poświętnej w Bielsku Podlaskim.

                 Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

               Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

podpisał:

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  02.03.2015 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Ref. Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-03-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-03-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-03-04