Data wydania 2015-03-02
w sprawie zakończenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.20.2014

Bielsk Podlaski, 2 marca 2015r.

Gk. 6220.20.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 49 i art.106 § 2  Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1, art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm.)  zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz którego wystąpiła firma NEOX Sp. z o.o.  ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim zostało wydane dnia 2.03.2015r. postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie informuje się, iż zostały skompletowane akta przedmiotowej sprawy.

      Z wydanym postanowieniem oraz aktami sprawy można zapoznać się w terminie 2 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

      Po upływie wyznaczonego terminu i w przypadku nie skorzystania z powyższego prawa zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
   adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2015-03-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-03-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-03-04