Data wydania 2015-01-15
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.19.2013

 Bielsk Podlaski, 15 stycznia 2015r.

Gk. 6220.19.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez ENERGO Sp. z o.o. ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 15.01.2015r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wydzielonej części istniejącego budynku magazynowego wraz z przyległym terenem na potrzeby brykietowania węgla oraz odzysku odpadów w ENERGO Sp. z o.o. Bielsk Podlaski na działce oznaczonej nr geod. 178/14 przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

      Jednocześnie zawiadamia się, iż każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski - adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/ oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, jak również na słupach i tablicach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2015-01-19

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-01-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-01-19