Informacja "OBWIESZCZENIE GP.6733.20.2014.PK" z dnia 2014-11-24 dotyczący WYDANO DECYZJĘ NR 19/2014 USTALAJĄCĄ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Data wydania 2014-11-24
w sprawie WYDANO DECYZJĘ NR 19/2014 USTALAJĄCĄ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Tytuł OBWIESZCZENIE GP.6733.20.2014.PK

Bielsk Podlaski, 24 listopada 2014 r.

nasz znak: GP. 6733.20.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 19/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. wydana na wniosek złożony w dniu 15.10.2014 r., przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą  przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski.

                Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej od wcinki w tradycyjną sieć ciepłowniczą wbudowaną w nieruchomość oznaczoną nr geod.: 5243 do zaworów na sieci DN80 wbudowaną w pas drogowy ulicy 3 Maja wraz z przyłączem ciepłowniczym do budynku przy ul. 3 maja 13 zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1632/3, 4732/16, 5243 oraz na części działki oznaczonej nr geod.: 1600/6 - stanowiącej pas drogowy ul. 3 Maja położonej w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał
z up. Burmistrza Miasta

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 24.11.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-11-26

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-11-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-11-26