Informacja "SKOMPLETOWANO AKTA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO GP.6733.20.2014.PK" z dnia 2014-11-14 dotyczący OBWIESZCZENIE GP.6733.20.2014.PK

Data wydania 2014-11-14
w sprawie OBWIESZCZENIE GP.6733.20.2014.PK
Tytuł SKOMPLETOWANO AKTA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO GP.6733.20.2014.PK

Bielsk Podlaski, 14 listopada 2014 r.

znak sprawy: GP.6733.20.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 15.10.2014 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą  przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski - zostały skompletowane akta sprawy.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej od wcinki w tradycyjną sieć ciepłowniczą wbudowaną w nieruchomość oznaczoną nr geod.: 5243 do zaworów na sieci DN80 wbudowaną w pas drogowy ulicy 3 Maja wraz z przyłączem ciepłowniczym do budynku przy ul. 3 maja 13 zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1632/3, 4732/16, 5243 oraz na części działki oznaczonej nr geod.: 1600/6 - stanowiącej pas drogowy ul. 3 Maja położonej w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz  PRUS

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 14.11.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-11-16

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-11-16

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-11-16