Informacja "OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA" z dnia 2014-10-17 dotyczący GP.6733.20.2014.PK

Data wydania 2014-10-17
w sprawie GP.6733.20.2014.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

            Bielsk Podlaski,  17 października 2014 r.

Znak sprawy: GP.6733.20.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 15.10.2014 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą  przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski.

                     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej od wcinki w tradycyjną sieć ciepłowniczą wbudowaną w nieruchomość oznaczoną nr geod.: 5243 do zaworów na sieci DN80 wbudowaną w pas drogowy ulicy 3 Maja wraz z przyłączem ciepłowniczym do budynku przy ul. 3 maja 13 zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1632/3, 4732/16, 5243 oraz na części działki oznaczonej nr geod.: 1600/6 - stanowiącej pas drogowy ul. 3 Maja położonej w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                      Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

                      Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

                   W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

popisał
z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz PRUS

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  17.10.2014 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-10-17

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-10-17

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-10-17