Informacja "OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE" z dnia 2014-10-16 dotyczący GP.6733.18.2014.PK

Data wydania 2014-10-16
w sprawie GP.6733.18.2014.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE

Bielsk Podlaski, 16 październikaa 2014 r.

nasz znak: GP.6733.18.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 15.09.2014 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A, reprezentowana przez Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski - zostały skompletowane akta sprawy.

                  Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1741, 1917/3, 1876 - stanowiącej pas drogowy ul. Ekologicznej położonej w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                                                                    

 

 podpisał
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz  PRUS

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 17.10.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-10-17

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-10-17

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-10-17