Informacja "OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI NR 15/2014 USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2014-07-23 dotyczący GP.6733.15.2014.PK

Data wydania 2014-07-23
w sprawie GP.6733.15.2014.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI NR 15/2014 USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bielsk Podlaski, 23 lipca 2014 r.

nasz znak: GP. 6733.15.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 15/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. wydana na wniosek złożony w dniu 12.06.2014 r., przez Pana Andrzeja Banaszak, który działa w imieniu i na rzecz Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

              Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę nawierzchni drogowej z przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1741, 1876, 1929, 1822, 1892 – położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 393, 391 położonych w obrębie: 13 HRYNIEWICZE gmina Bielsk Podlaski.

              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z up. Burmistrza Miasta
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 24.07.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-08-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-08-01

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-08-01