Informacja "OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.15.2014.PK" z dnia 2014-07-11 dotyczący USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Data wydania 2014-07-11
w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Tytuł OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.15.2014.PK

Bielsk Podlaski, 11 lipca 2014 r.

nasz znak: GP.6733.15.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 12.06.2014 r. złożony przez Pana Andrzeja Banaszak występującego w imieniu i na rzecz BURMISTZRA MIASTA BIELSK PODLASKI, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały skompletowane akta sprawy.

                 Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę nawierzchni drogowej z przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1741, 1876, 1929, 1822, 1892 – położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 393, 391, 391/1 położonych w obrębie: 13 HRYNIEWICZE gmina Bielsk Podlaski.

                 W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski

Tamara KORYCKA

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 14.07.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-07-14

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-07-14

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-07-14