Informacja "OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2014-06-17 dotyczący GP.6733.16.2014.PK

Data wydania 2014-06-17
w sprawie GP.6733.16.2014.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bielsk Podlaski,  17 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: GP.6733.16.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 12.06.2014 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony przez Pana Andrzeja Banaszak, który występuje w imieniu i na rzecz Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

               Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę i przebudowę dróg, budowę i przebudowę sieci wodociągowej,  budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 2066 – stanowiącej pas drogowy ul. E. Plater, 4027, 3762, 3767 – stanowiących pas drogowy ul. Okrężnej, 2113/8, 1978, 1796/2, 1795/2, 1794/2, 1793/4, 1793/6, 1792/2, 1791/8 - stanowiącej pas drogowy ul. Wschodniej, 3904, 3909, 3966, 3968, 4009/9, 4907/8 – stanowiącej pas drogowy ul. Broniewskiego, 3951 – stanowiącej pas drogowy ul. Młynowej, 3932 – stanowiącej pas drogowy ul. Harcerskiej, 3882/10, 4206/1, 3882/5, 3882/7, 4013, 4793, 4794, 4217, 2168/4, 3950, 4797, 2169/2, 4234, 2167/2, 2188/1, 2189/1, 2190/1, 2191/1 – stanowiącej pas drogowy ul. Kowalskiej, 4815, 4803/1, 4803/2, 4804, 4241/6, 2213/18, 2213/19, 4241/5, 2231/7 – stanowiącej pas drogowy ul. Sikorskiego, 4208/2, 4208/3 – stanowiącej pas drogowy ul. Grunwaldzkiej, 4181 – stanowiącej pas drogowy ul. Matejki, 4166 – stanowiącej pas drogowy ul. Kołłątaja, 4749/1, 4767, 4771 – stanowiącej pas drogowy ul. Kochanowskiego oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 4200/4 – stanowiącej pas drogowy ul. Rejtana, 1992/2 – stanowiącej pas drogowy ul. Kleeberga, 1737/2 – stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza, 2257/4, 2257/6, 2257/5 – stanowiącej pas drogowy ul. Szkolnej położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

                  Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

                  Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  17.06.2014 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-06-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-06-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-06-18