Informacja "OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2014-06-17 dotyczący GP.6733.14.2014.PK

Data wydania 2014-06-17
w sprawie GP.6733.14.2014.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Bielsk Podlaski,  17 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: GP.6733.14.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 11.06.2014 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowaną przez Sekretarza Miasta Panią Tamarę Korycką.

                     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę kablowo-napowietrznego obwodu oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na części działki oznaczonej nr geod.: 125 stanowiącej pas drogowy ul. Kleszczelowskiej oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 141, 96/1, 13, 76/2 położonychw obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                       Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

                      Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

                    W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

podpisał:
z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz PRUS
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  17.06.2014 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-06-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-06-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-06-18