Data wydania 2014-06-10
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.8.2014

                  Bielsk Podlaski, 10 czerwca 2014r.

Gk. 6220.8.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez P. Adriana Repnik ul. Białowieska 111A/3, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 10.06.2014r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu skupu złomu na działce o nr geod. 170/11 przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

     Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2014-06-10

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-06-10

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-06-10