Informacja "GP.6722.1.2013 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" z dnia 2014-06-04 dotyczący GP.6722.1.2013 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Data wydania 2014-06-04
w sprawie GP.6722.1.2013 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Tytuł GP.6722.1.2013 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Bielsk Podlaski, dnia 04 czerwca 2014 r.

GP.6722.1.2013

OBWIESZCZENIE

                           Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w Bielsku Podlaskim (uchwała nr XXXIV/233/13 z dnia 24 września 2013 r. Rady Miasta Bielsk Podlaski oraz uchwała Nr XLII/276/14 z dnia 25 lutego 2014 r. Rady Miasta Bielsk Podlaski zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski), obejmującego obszar, którego granica przebiega ulicą Mickiewicza, północno- zachodnią granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy terenów zalewowych doliny rzeki Białej wchodzących w skład systemu ekologicznego miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 57, poz. 542), granicą miasta oraz przez działkę nr geodezyjny 2273.

                                  W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do postępowania w sprawie można wnosić w terminie do 25 czerwca 2014r. w formie:

  • pisemnej w  biurze podawczym na adres: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,
  • ustnej do protokołu w siedzibie tutejszego urzędu,
  • drogą elektroniczną na adres um@bielsk-podlaski.pl

podpisał
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI
Jarosław Borowski

                           Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot  wniosku.

                          Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w trakcie sporządzania projektu planu.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2014-06-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-06-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-06-04