Informacja "" z dnia 2014-06-03 dotyczący GP.6733.12.2014.PK OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI NR 12/2014

Data wydania 2014-06-03
w sprawie GP.6733.12.2014.PK OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI NR 12/2014

Bielsk Podlaski, 02 czerwca 2014 r.

nasz znak: GP. 6733.12.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 12/2014 z dnia 03 czerwca 2014 r. wydaną na wniosek złożony w dniu 23.04.2014 r., przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

                             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci elektrycznej kablowej oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 3337, 5186/3 oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 5181, 3287, 5182 – stanowiących pas drogowy ulic Kolejowej, Białowieskiej i Zamkowej, położonych w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z up. Burmistrza Miasta

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 02.06.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-06-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-06-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-06-04