Informacja "OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA" z dnia 2014-06-03 dotyczący GP.6733.13.2014.ZT

Data wydania 2014-06-03
w sprawie GP.6733.13.2014.ZT
Tytuł OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

            Bielsk Podlaski,  03 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: GP.6733.13.2014.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

                      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 30.05.2014 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Sportowej 4, 17-100 Bielsk Podlaski.

                      Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów gospodarczych i publicznych oraz budową miejsc postojowych zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 2268/1 , 2268/3 położonych przy ul. Mickiewicza oraz na działce oznaczonej nr geod.: 1976 – stanowiącej pas drogowy ulic Mickiewicza, położonych w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                       Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

                       Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

                       W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

podpisał:

PEŁNIĄCY FUNKCJE BURMISTRZA MIASTA

JAROSŁAW BOROWSKI

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  04.605.2014 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-06-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-06-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-06-04