Data wydania 2014-05-30
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.9.2014

          Bielsk Podlaski, 30 maja 2014r.

Gk. 6220.9.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 49 i art.106 § 2  Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1, art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 j.t.)  zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz którego wystąpiła firma NEOX Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ul. Sikorskiego (od. ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej oraz na skrzyżowaniach z ulicami Kleeberga, Mickiewicza, Szkolną, Skłodowskiej-Curie, Rejtana, Czwartaków wraz z infrastrukturą techniczną zostało wydane dnia 30.05.2014r. postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie informuje się, iż zostały skompletowane akta przedmiotowej sprawy.

    Z wydanym postanowieniem oraz aktami sprawy można zapoznać się w terminie 3 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

    Po upływie wyznaczonego terminu i w przypadku nie skorzystania z powyższego prawa zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie.

    Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska -ref. Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2014-05-30

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-05-30

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-05-30