Informacja "OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.12.2014.PK" z dnia 2014-05-23 dotyczący OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.12.2014.PK

Data wydania 2014-05-23
w sprawie OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.12.2014.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.12.2014.PK

Bielsk Podlaski, 23 maja 2014 r.

nasz znak: GP.6733.12.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 23.04.2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski - zostały skompletowane akta sprawy.

                             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci elektrycznej kablowej oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 3337, 5186/3 oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 5181, 3287, 5182 – stanowiących pas drogowy ulic Kolejowej, Białowieskiej i Zamkowej, położonych w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał:
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 23.05.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-05-24

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-05-24

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-05-24