Data wydania 2014-05-12
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.9.2014

Bielsk Podlaski, 12 maja 2014r.

Gk.6220.9.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 49 i art.106 § 2  Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 j.t.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz którego wystąpiła firma NEOX Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk w sprawie oceny wpływu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ul. Sikorskiego (od. ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej oraz na skrzyżowaniach z ulicami Kleeberga, Mickiewicza, Szkolną, Skłodowskiej-Curie, Rejtana, Czwartaków wraz z infrastrukturą techniczną zostały przekazane do opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia akta sprawy.

    Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2014-05-12

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-05-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-05-12