Data wydania 2014-05-05
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.11.2014

            Bielsk Podlaski, 5 maja 2014r.

Gk. 6220.11.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art.49 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 j.t.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz którego wystąpiła firma NEOX Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie nawierzchni drogi do Hryniewicz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ekologiczną.
Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w terminie 7 dni po podaniu niniejszego obwieszczenia do wiadomości. Postępowanie prowadzone jest w pokoju nr 107 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

    Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzyskania stosownych opinii i uzgodnień od innych organów ochrony środowiska jest mało realnym spełnienie wymogów określonych w art.35 § 3 k.p.a., zatem stosownie do art. 36 k.p.a. zawiadamia się, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie jednego miesiąca od otrzymania stosownych uzgodnień od organów ochrony środowiska.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2014-05-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-05-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-05-05