Informacja "OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.5.2014.PK " z dnia 2014-04-22 dotyczący BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Data wydania 2014-04-22
w sprawie BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Tytuł OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.5.2014.PK

Bielsk Podlaski, 22 kwietnia 2014 r.

nasz znak: GP.6733.5.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 13.03.2014 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., z siedzibą przy ul. 3-go Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym - zostały skompletowane akta sprawy.

                  Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej od budynku przy ul. Mickiewicza 51 do studzienki w ulicy dojazdowej do targowicy małej oznaczonej nr geod.: 1560/5 wraz z przyłączami do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Mickiewicza 47 i 49 oraz na działce oznaczonej nr geod.: 1558/2.   

                  Inwestycja zlokalizowana będzie na części działek oznaczonych nr geod.: 1568/28, 156823, 5239/1, 5239/2, 1568/24, 1560/5, 1567/2, 15668/15, 1558/2 położonych w obrębie: 3 w pobliżu ul. Kościelnej i ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

                  W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał:

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 23.04.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-04-22

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-04-22

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-04-22