Informacja "GP.6733.11.2014.PK" z dnia 2014-04-15 dotyczący OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2014-04-15
w sprawie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.11.2014.PK

Bielsk Podlaski,  15 kwietnia 2014 r.

Znak sprawy: GP.6733.11.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 11.04.2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Panią Agnieszkę Kuczyńską zam. w Bielsku Podlaskim.

                     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych zlokalizowanej na działce oznaczonej nr geod.: 1961/1 - ul Wspólna oraz na części działki oznaczonej nr geod.: 1979 - stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej położonych w obrębie: 3 Bielsku Podlaskim.

                        Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

                        Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

                       W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

podpisał:

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  15.04.2014 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-04-15

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-04-15

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-04-15