Informacja "OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego" z dnia 2014-03-17 dotyczący GP.6733.5.2014.PK

Data wydania 2014-03-17
w sprawie GP.6733.5.2014.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski,  17 marca 2013 r.

Znak sprawy: GP.6733.5.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 646 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 13.03.2014 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim  S. A. z siedzibą przy ul. 3-go Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski.

                    Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej od budynku przy ul. Mickiewicza 51 do studzienki w ulicy dojazdowej do targowicy małej oznaczonej nr geod.: 1560/5 wraz z przyłączami do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Mickiewicza 47 i 49 oraz na działce oznaczonej nr geod.: 1558/2  zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1568/28, 156823, 5239/1, 5239/2, 1568/24, 1560/5, 1567/2, 15668/15, 1558/2 położonych w obrębie: 3 w pobliżu ul. Kościelnej i ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

                    Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

                  Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

podpisał:
z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  17.03.2014 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-03-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-03-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-03-18