Informacja "GP.6733.1.2014.AG" z dnia 2014-03-11 dotyczący Budowa linii kablowej SN, na działkach ozn. nr geod. 4800/20; 5196/16; 5196/14; 4800/18; 2548; 5196/17; 5196/18, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Jagiellońskiej

Data wydania 2014-03-11
w sprawie Budowa linii kablowej SN, na działkach ozn. nr geod. 4800/20; 5196/16; 5196/14; 4800/18; 2548; 5196/17; 5196/18, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Jagiellońskiej
Tytuł GP.6733.1.2014.AG

 

Bielsk Podlaski; 2014. 03. 11.

GP.6733.1.2014.AG

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, iż w sprawie wszczętej w dniu 22. 01. 2014 r. na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony przez PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20- 340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik ZIE ELEKTRON S. C., ul. Ogrodowa 4, 16- 070 Choroszcz, na działkach ozn. nr geod. 4800/20; 5196/16; 5196/14; 4800/18; 2548; 5196/17; 5196/18, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Jagiellońskiej, zostały skompletowane akta sprawy.

     Zakres inwestycji:

     Budowa linii kablowej SN.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r. Nr 98, poz. 267 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 11.03.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp.GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2014-03-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-03-11

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-03-11