Informacja "GP.6733.4.2014.PW" z dnia 2014-03-05 dotyczący Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od punktu stałego przy kotłowni ul. Ogrodowa 103 do budynku przy ul. Ogrodowej 115 i dalej do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 200 wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 198/ A, 198 B, 198 C, 198 D, na działkach oznaczonych nr geod. 2416/6; 5191/6; 5191/10; 5228; 5191/1; 2411/1; 1976; 2336/1; 2335/1; 2334/3; 4697/16; 2338/3; 4697/3, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Ogrodowej i Mickiewicza

Data wydania 2014-03-05
w sprawie Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od punktu stałego przy kotłowni ul. Ogrodowa 103 do budynku przy ul. Ogrodowej 115 i dalej do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 200 wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 198/ A, 198 B, 198 C, 198 D, na działkach oznaczonych nr geod. 2416/6; 5191/6; 5191/10; 5228; 5191/1; 2411/1; 1976; 2336/1; 2335/1; 2334/3; 4697/16; 2338/3; 4697/3, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Ogrodowej i Mickiewicza
Tytuł GP.6733.4.2014.PW

 

Bielsk Podlaski, 2014.03.04.

GP.6733.4.2014.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 25. 02. 2014 r. złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Enrgetyki Cieplnej S. A., ul. 3 Maja 22, 17- 100 Bielsk Podlaski

     Zakres inwestycji: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od punktu stałego przy kotłowni ul. Ogrodowa 103 do budynku przy ul. Ogrodowej 115 i dalej do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 200 wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 198/ A, 198 B, 198 C, 198 D, na działkach oznaczonych nr geod. 2416/6; 5191/6; 5191/10; 5228; 5191/1; 2411/1; 1976; 2336/1; 2335/1; 2334/3; 4697/16; 2338/3; 4697/3, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Ogrodowej i Mickiewicza.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (2 piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

     Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 30 kwietnia 2014 r.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 05.03.2014 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2014-03-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-03-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-03-05