Informacja "GP.6733.3.2014.PW" z dnia 2014-02-18 dotyczący Budowa preizolowanego przyłącza ciepłowniczego od węzła cieplnego w budynku przy ul. Kościuszki 26 do projektowanego budynku na nieruchomości ozn. nr geod. 5195/5 i 5195/2

Data wydania 2014-02-18
w sprawie Budowa preizolowanego przyłącza ciepłowniczego od węzła cieplnego w budynku przy ul. Kościuszki 26 do projektowanego budynku na nieruchomości ozn. nr geod. 5195/5 i 5195/2
Tytuł GP.6733.3.2014.PW

 

Bielsk Podlaski, 2014. 02. 18.

GP.6733.3.2014.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 10. 02. 2014 r. złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Enrgetyki Cieplnej S. A., ul. 3 Maja 22, 17- 100 Bielsk Podlaski

Zakres inwestycji: Budowa preizolowanego przyłącza ciepłowniczego od węzła cieplnego w budynku przy ul. Kościuszki 26 do projektowanego budynku na nieruchomości ozn. nr geod. 5195/5 i 5195/2.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (2 piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 30 kwietnia 2014 r.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 18.02.2014 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. Gp

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2014-02-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-02-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-02-18