Data wydania 2014-02-11
w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie
Tytuł Gk.6220.22.2013

 Bielsk Podlaski 2014.02.11

Gk. 6220.22.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez BOCHEN s.j. Dariusz Maciejczuk, Marek Bondaruk ul. Ogrodowa 46, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 11.02.2014r. decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację zamierzenia polegającego na rozbudowie piekarni BOCHEN na działkach o nr geod. 2685 i 2689 przy ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim.

     Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2014-02-12

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-02-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-02-12