Informacja "OBWIESZCZENIE" z dnia 2014-01-14 dotyczący zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w Bielsku Podlaskim (uchwała nr XXXIV/233/13 z dnia 24 września 2013 r. Rady Miasta Bielsk Podlaski), obejmującego obszar ograniczony: od północnego zachodu – ul. Mickiewicza, od północnego wschodu – granicą administracyjną miasta Bielsk Podlaski, od południowego wschodu – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009 r. i od południowego zachodu granicą działki Nr ew. 2270/8

Data wydania 2014-01-14
w sprawie zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w Bielsku Podlaskim (uchwała nr XXXIV/233/13 z dnia 24 września 2013 r. Rady Miasta Bielsk Podlaski), obejmującego obszar ograniczony: od północnego zachodu – ul. Mickiewicza, od północnego wschodu – granicą administracyjną miasta Bielsk Podlaski, od południowego wschodu – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009 r. i od południowego zachodu granicą działki Nr ew. 2270/8
Tytuł OBWIESZCZENIE

BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI

17-100 BIELSK PODLASKI, ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, dnia 14 stycznia 2014 r.

znak sprawy: GP.6722.1.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

                 Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w Bielsku Podlaskim (uchwała nr XXXIV/233/13 z dnia 24 września 2013 r. Rady Miasta Bielsk Podlaski), obejmującego obszar ograniczony: od północnego zachodu – ul. Mickiewicza, od północnego wschodu – granicą administracyjną miasta Bielsk Podlaski, od południowego wschodu – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009 r. i od południowego zachodu granicą działki Nr ew. 2270/8.

                 W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

                 Wnioski do postępowania w sprawie można wnosić w terminie do 7 lutego w formie:

  • pisemnej w  biurze podawczym na adres: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,
  • ustnej do protokołu w siedzibie tutejszego urzędu,
  • drogą elektroniczną na adres um@bielsk-podlaski.pl

               Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot  wniosku.

              Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w trakcie sporządzania projektu planu.

podpisał:

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA

/-/ JAROSŁAW BOROWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej, sporządził: Tomasz Dąbrowski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-01-16

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-01-16

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-01-16