Data wydania 2013-11-22
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.17.2013

          Bielsk Podlaski 2013.11.25

Gk. 6220.17.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r.  poz. 1235 j.t.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez ENERGO Sp. z o.o. ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 22.11.2013r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie namiotowej hali magazynowej do składowania konfekcjonowanego produktu gotowego na działce o nr geod. 178/14 przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

    Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

   Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-11-25

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-11-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-11-25