Informacja "GP.6733.5.2013.ZT1" z dnia 2013-11-19 dotyczący OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI NR 24/2013

Data wydania 2013-11-19
w sprawie OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI NR 24/2013
Tytuł GP.6733.5.2013.ZT1

Bielsk Podlaski, 19 listopada 2013 r.

nasz znak: GP. 6733.5.2013.ZT1

O B W I E S Z C Z E N I E

                   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr  24/2013 z dnia 19.11.2013 r. wydana na wniosek złożony w dniu 31.10.2013 r.  przez NECOR Sp. z o. o. w Warszawie z siedzibą przy ul. Sewerynów 6/16, 00-331 Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik - Biuro Projektowe Atelier Zetta Pan Zenon Zabagło.

                  Przedmiotowa decyzja ustala lokalizację inwestycji celu publicznego na  działce oznaczonej nr geod.: 3607/11 położonejych w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                 Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę, przebudowę i nadbudowę części parterowej budynków H i F z przeznaczeniem na klinikę kardiologii inwazyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

                 W myśl art. 108 § 1 Kpa niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.

                W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał
z up. Burmistrza Miasta

Kazimierz Prus
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 19.11.2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-11-19

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-11-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-11-19