Data wydania 2013-11-06
w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie
Tytuł Gk.6220.16.2013

          Bielsk Podlaski 2013.11.16

Gk. 6220.16.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez P. Lucynę Zdrojkowską ul. Wojska Polskiego 45, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 06.11.2013r. decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na zakład mechaniczny naprawy pojazdów samochodowych wraz z jego rozbudową, przebudową i nadbudową, budowie krytego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m³ i miejsc postojowych na samochody osobowe na działkach o nr geod. 586/1 i 586/2 przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim.

    Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.


    Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-11-07

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-11-07

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-11-07