Data wydania 2013-11-06
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.18.2013

 Bielsk Podlaski 2013.11.06

Gk. 6220.18.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez NECOR Sp. z o.o. ul. Sewerynów 6/16, 00-331 Warszawa w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 06.11.2013r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie z przebudową i nadbudową części parterowej budynków „H i F” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1 na Klinikę Kardiologii Inwazyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 3607/11.

     Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.


   Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-11-07

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-11-07

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-11-07