Informacja "O SKOMPLETOWANIU AKT" z dnia 2013-10-21 dotyczący OBWIESZCZENIE W SPRAWIE GP.6733.3.11.2013.PK

Data wydania 2013-10-21
w sprawie OBWIESZCZENIE W SPRAWIE GP.6733.3.11.2013.PK
Tytuł O SKOMPLETOWANIU AKT

Bielsk Podlaski,  21 października 2013 r.

nasz znak: GP.6733.3.11.2013.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek złożony w dniu 12.09.2013 r., uzupełniony dnia 13.09.2013 r. przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowanego przez Z-cę Burmistrza Panią Walentynę Szymczuk - zostały skompletowane akta sprawy.

 

                                         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, skrzyżowań, zjazdów indywidualnych, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr geod.: 1382, 1393/1, 4469/1, 4457/1, 776, 2367, 688, 748, 698, 673, 4767, 4754, 4779, 254/8, 254/35, 3289/2, 3290/3, 3480/4, 3480/7, 3292/2, 3289/1, 3489/1 - stanowiących pas drogowy ulic Ciołkowskiego, Dębowej, Modrzewiowej, Małej, Parkowej, Niecałej, Krótkiej, Skłodowskiej, Zamkowej oraz na części działki oznaczonej nr geod.: 3488 jak również na części działek oznaczonych nr geod.: 1416/7, 1418/4, 764/2, 889/1, 2411/1, 597, 656/2, 678/1, 4749/1, 2257/5, 2257/4, 4200/4, 4916, 5186/2, 5186/3, 5182, 5181, 5183 - stanowiących pas drogowy ulic Słowackiego, Orzeszkowej, Studziwodzkiej, Strzelniczej, Kochanowskiego, Rejtana, Szkolnej, Żeromskiego, Piłsudskiego, Taraszkiewicza, Ogrodowej, Białowieskiej położonych w obrębie: 3 Bielsk Podlaski.

 

                                            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał z up. Burmistrza Miasta

Kazimierz Prus
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu 21.10.2013 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-10-24

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-10-24

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-10-24