Informacja "OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI USTALAJĄCEJ INWESTYCJĘ CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2013-09-23 dotyczący GP.6733.3.10.2013.PK

Data wydania 2013-09-23
w sprawie GP.6733.3.10.2013.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI USTALAJĄCEJ INWESTYCJĘ CELU PUBLICZNEGO

Bielsk Podlaski, 23 września 2013 r.

nasz znak: GP. 6733.3.10.2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                                               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr  21/2013 z dnia 23.09.2013 r. wydana na wniosek złożony w dniu 18.07.2013 r., uzupełniony w dniu 29.07.2013 r. przez Grupę Eko Park Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 99/7, 02-001 Warszawa w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Kamil Ancipiuk.

                                             Przedmiotowa decyzja ustala lokalizację inwestycji celu publicznego na części działki oznaczonej nr geod.: 999 oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 995 - stanowiącej pas drogi wewnętrznej – ul. Kresowej i 1191 – stanowiącej pas drogowy ul. Żwirki i Wigury, położonych w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                                            Zakres inwestycji obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4000 kW realizowanej w oparciu o instalacje niepołączonych trwale z gruntem zespołu paneli fotowoltaicznych montowanych na wolno stojących stelażach o konstrukcji szkieletowej i wysokości do 3 m zakotwionych w istniejącym podłożu gruntowym, inwertorów prądu i kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci energetycznej SN-15kV, przyłącza energetycznego i innych niezbędnych elementów o powierzchni zabudowy do 0,98 ha.

                                          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał
z up. Burmistrza Miasta
Kazimierz Prus
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 23.09.2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-09-25

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-09-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-09-25