w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.12.2013

          Bielsk Podlaski 2013.09.23

Gk. 6220.12.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 23.09.2013r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego, Taraszkiewicza, Dębowej i Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

    Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią  dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

    Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Miejsce podania do wiadomości publicznej:
1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
2.Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
3.Strona  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Do wiadomości:
1.Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski;
2.a/a.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska- ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-09-23

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-09-23

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-09-23