Informacja "OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6733.3.11.2013.PK" z dnia 2013-09-12 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6733.3.11.2013.PK

Data wydania 2013-09-12
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6733.3.11.2013.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6733.3.11.2013.PK

                                                                       Bielsk Podlaski,  12 września 2013 r.

Znak sprawy: GP.6733.3.11.2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony w dniu 12.09.2013 r. przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowanego przez Z-cę Burmistrza Panią Walentynę Szymczuk.

                  Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, skrzyżowań, zjazdów indywidualnych, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 1382, 1393/1, 4469/1, 4457/1, 776, 2367, 688, 748, 698, 673, 4767, 4754, 4779, 254/8, 254/35 - stanowiących pas drogowy ulic Ciołkowskiego, Dębowej, Modrzewiowej, Małej, Parkowej, Niecałej, Krótkiej, Skłodowskiej oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 1416/7, 1418/4, 764/2, 889/1, 2411/1, 597, 656/2, 678/1, 4749/1, 2257/5, 2257/4, 4200/4, 4916 - stanowiących pas drogowy ulic Słowackiego, Orzeszkowej, Studziwodzkiej, Strzelniczej, Kochanowskiego, Rejtana, Szkolnej, Żeromskiego, Piłsudskiego, Taraszkiewicza, Ogrodowej, położonych w obrębie: 3 Bielsk Podlaski.

                        Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (2 piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

                        Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  13.06.2013 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-09-13

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-09-13

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-09-13