Informacja "OBWIESZCZENIE W SPRAWIE SKOMPLETOWANIA AKT W SPRAWIE" z dnia 2013-09-11 dotyczący GP.6733.3.10.2013.PK

Data wydania 2013-09-11
w sprawie GP.6733.3.10.2013.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE W SPRAWIE SKOMPLETOWANIA AKT W SPRAWIE

Bielsk Podlaski; 2013.09.11.

nasz znak: GP.6733.3.10.2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek złożony w dniu 18.07.2013 r. i uzupełniony w dniu 29.07.2013 r., przez Grupę Eko Park Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Kamil Ancipiuk, zam. ul. Żwirki i Wigury 8, 16-050 Michałowo – zostały skompletowane akta sprawy.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4000 kW realizowanej w oparciu o instalacje niepołączonych trwale z gruntem zespołu paneli fotowoltaicznych montowanych na wolno stojących stelażach o konstrukcji szkieletowej i wysokości do 3 m zakotwionych w istniejącym podłożu gruntowym, inwertorów prądu i kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci energetycznej SN-15kV, przyłącza energetycznego i innych niezbędnych elementów o powierzchni zabudowy do 0,98 ha zlokalizowanego na części działki oznaczonej nr geod.: 999 oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 995 - stanowiącej pas drogi wewnętrznej – ul. Kresowej i 1191 – stanowiącej pas drogowy
ul. Żwirki i Wigury, położonych w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 12.09.2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-09-12

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-09-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-09-12