Data wydania 2013-08-21
w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia
Tytuł Gk.6220.10.2013

 Bielsk Podlaski 2013.08.21

Gk. 6220.10.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez P. Mirosława Jana Hryniewickiego ul. Wita Stwosza 12, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 21.08.2013r. decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zbierania i przeładunku odpadów, w tym złomu na działce o nr geod. 1269/1 przy ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim.

     Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

    Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska -ref. Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-08-21

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-08-21

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-08-21