Informacja "Gk.6220.12.2013" z dnia dotyczący decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.12.2013

              Bielsk Podlaski 2013.08.

Gk.6220.12.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 49 i art.106 § 2  Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamia się, że w wyniku zmiany zakresu planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego, Taraszkiewicza, Dębowej i Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną realizowanego przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski ponownie zostały przekazane do opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia akta sprawy.

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-08-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-08-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-08-18